Bidra till kunskap om återhämtning efter sepsis

Henrik Loodin vill öka kunskapen om sepsispatienters återhämtning

Många patienter som genomgått en sepsis upplever att de lämnas vind för våg efter utskrivning. Det ska ett projekt vid Lunds universitet försöka ändra på.
Ett av studiens syften är att fånga upp personer som riskerar ett återinsjuknande.
Forskarna söker nu personer som nyligen har genomgått en sepsis.

Henrik Loodin och Jerker Ringström vid Lunds universitet håller på att utveckla ett instrument som ska belysa hur sepsispatienter mår under återhämtningsfasen. Syftet är att kunna bidra till kunskapen om hur det är att överleva en sepsisinfektion och hur hälsoläget eventuellt förändras innan ett återinsjuknande.
Är du intresserad av att delta i studien och öka kunskapen om återhämtningsfasen kan du kontakta forskarna (kontaktuppgifter finns längre ner i texten).

För att få bättre kunskap om hur sepsis-patienter mår och upplever sin livskvalité efter utskrivning så kommer en första grupp med 30–40 sepsispatienter att få skatta sitt känsloläge och livskvalité med hjälp av ett antal frågor. Svaren fylls i en eller två gånger i veckan i en app. Skattningen ska pågå under återhämtningsfasen, det vill säga de närmaste tre månaderna efter utskrivning. För skattningen används två vanligt förekommande hälsoenkäter inom vården, MADRS och SF 36.

Armband registrerar hjärtrytm
Under denna period kommer deltagarna också att ha ett armband som mäter stressnivån genom att registrera hjärtrytmen. Tillsammans med självskattningen ska detta ge en tydlig bild av hälsoläget och den upplevda livskvalitén. Deltagarna får på detta sätt en ökad kunskap om sin egen rehabiliteringsfas.

– Under återhämtningsfasen finns det en risk för återinsjuknande och även för depression och minskad livskvalitet. Av den anledningen är det viktigt att hålla koll på hur sepsisöverlevare upplever sin livskvalité och tidigt fånga upp tecken på nedstämdhet och stress, säger Henrik Loodin, filosofie doktor i medicinsk sociologi vid Lunds universitet.

Förhoppningen är också att screeningen ska underlätta kontakten och kommunikationen med primärvården, så att det tidigt går att få det stöd och den vård som behövs. Uppföljningen ska alltså öka förutsättningarna för patienterna att hamna rätt inom vården, menar Henrik. Som exempel stödinsatser nämner Henrik kurator, psykolog och arbetsterapeut.

Förutom att förbyggande insatser är bra för patienterna menar han också att instrumentet är resursbesparande och kostnadseffektiv då ett eventuellt förändrat vårdbehov tidigt kan identifieras.

Lätt att följa återhämtningen
Självskattningen gör det möjligt för patienten att själv följa sitt hälsotillstånd och känsloläge. Där kommer resultaten att presenteras i pedagogiska diagram och i en lättavläst färgskala från rött och gult till grönt.

Henrik Loodin räknar med att forskningsstudien ska komma igång till sommaren eller efter semestrarna. All data är anonymiserad och det är möjligt att när som helst avsluta sitt deltagande och få sin data raderad. Just nu prövas studien i etikprövningsnämnden och där återstår endast några kompletterande svar från forskarna. Studien har stöd från LU Innovation

Mer info: www.innovation.lu.se/.

Vill du delta i forskningsstudien kan du ta kontakt med Henrik Loodin
Telefon: 042-35 66 65
Mejl: henrik.loodin@ism.lu.se